Regulament tombola Slow Coffee Festival

Tombolă concurs
Secțiunea 1. Organizatorul tombolei
Tombola este organizată de: FIRST DROP COFFEE ROASTERS SRL., cu sediul in Bucuresti, Str. Banul
Antonache Nr. 45-47, Sector 1, Jud. Bucuresti, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub
numarul Reg. com: J40/11330/2017, IBAN (RON) RO93BTRLRONCRT0404303101, deschis la BANCA
TRANSILVANIA, reprezentata legal prin administrator Barbu Larisa, denumită în continuare First Drop
Coffee Roasters.
Tombola se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toți
participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligația de a
anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a făcut și informarea inițială.
Secțiunea 2. Locul și durata desfășurării tombolei
Tombola se va desfășura în perioada 30 septembrie – 1 octombrie 2023 și presupune includerea
automată a tuturor persoanelor care vizitează standul Dropshot Coffee Roasters la Slow Coffee Festival,
Combinatul Fondului Plastic, Bucuresti 29 Septembrie – 1 Octombrie 2023.
Secțiunea 3. Drepturi și condiții de participare
Tombola este accesibilă tuturor persoanelor fizice, indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă, sex
sau religie, rezidente în România, care respectă condițiile prezentului Regulament pentru a-și valida
participarea. Nu pot participa angajați ai Organizatorului, și nici rudele de gradul I ale acestora.
Participarea la această tombolă are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara
oricărei constrângeri a prevederilor prezentului Regulament. Dreptul de participare aparține în
exclusivitate participantului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament. Dreptul de
participare la tombolă este anulat automat în situația în care o persoană furnizează date sau
informații false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale.
Fiecare participant are dreptul la o singură înscriere în tombolă. Participantii răspund de
corectitudinea datelor introduse în formularul de participar. Datele furnizate vor permite informarea
participanților asupra premiilor câștigate și sunt necesare pentru validarea câștigătorilor.
Secțiunea 4. Protecția datelor personale
Tuturor participanților le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru
protecția datelor personale cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a
acestor date, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul
de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției.
Întrucât începând cu 25 mai 2018 a intrat în vigoare Regulamentul nr 679 din 27 aprilie 2016 privind
protecția persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera
circulație a acestor date și de aprogare a Directivei 95/46/CE, First Drop Coffee Roasters garantează
participanților la tombolă :
a) Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveti dreptul de a obtine o
confirmare ca se prelucreaza sau nu datele dumneavoastra cu caracter personal, si, in caz afirmativ,
aveti acces la tipul de date cu caracter personal si la conditiile prelucrarii lor, prin formularea unei
cereri in acest sens catre operator;
b) Dreptul de a cere rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal: aveti posibilitatea

sa solicitati, prin trimiterea unei cereri in acest sens catre operator, rectificarea datelor cu caracter
personal care sunt inexacte, suplimentarea datelor cu caracter personal in situatia in care sunt
incomplete sau stergerea datelor cu caracter personal in situatiile in care: (i) datele cu caracter
personal nu mai sunt necesare scopului lor initial (si nu exista un nou scop legal pentru prelucrare);
(ii) baza legala a prelucrarii o reprezinta consimtamantul persoanei vizate, iar persoana vizata isi
retrage consimtamantul, si nu exista niciun alt temei legal pentru prelucrare; (iii) persoana vizata isi
exercita dreptul la opozitie si operatorul nu are motive in favoarea continuarii prelucrarii care
prevaleaza; (iv) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; (v) stergerea este necesara
pentru respectarea legislatiei UE sau din Romania; (vi) datele cu caracter personal au fost colectate
in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale catre copii (daca este cazul) pentru
care consimtamantul este guvernat de reguli speciale;
c) Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii: aveti dreptul sa obtineti restrictionarea
prelucrarii in situatiile in care: (i) considerati ca se prelucreaza date cu caracter personal inexacte,
pentru o perioada care ii permite operatorului sa verifice exactitatea datelor dumneavoastra cu
caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegala, dar nu doriti stergerea datelor dumneavoastra cu
caracter personal, solicitand doar restrictionarea utilizarii lor; (iii) in situatia in care operatorul nu mai
are nevoie de datele dumneavoastra cu caracter personal pentru prelucrarea lor in scopurile
mentionate mai sus, dar dumneavoastra solicitati datele pentru constatarea, exercitarea sau
apararea unui drept in instanta sau (iv) dumneavoastra v-ati opus prelucrarii, pentru intervalul de
timp in care se verifica daca temeiurile legitime ale operatorului prevaleaza asupra drepturilor
persoanei vizate;
d) Dreptul de a va retrage consimtamantul pentru prelucrare, cand prelucrarea este bazata pe
consimtamantul dumneavoastra, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pana la momentul
retragerii consimtamantului;
e) Dreptul de a va opune cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal din motive legate
de situatia dumneavoastra particulara, atunci cand prelucrarea este intemeiata pe un interes legitim
si sa va opuneti in orice moment la prelucrarea datelor cu caracter personal in scopuri de marketing
direct, inclusiv crearii de profiluri;
f) Dreptul de a nu fi obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv
crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in
mod similar intr-o masura semnificativa;
g) Dreptul la portabilitatea datelor, si anume dreptul de a primi datele dumneavoastra cu
caracter personal, pe care le-ati furnizat Organizatorului intr-un format structurat, utilizat in mod
curent si care poate fi citit automat si dreptul de a transmite aceste date catre un alt operator, in
situatia in care prelucrarea se face in baza consimtamantului dumneavoastra sau executarea unui
contract si este efectuata prin mijloace automate;
h) Dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii
Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) si dreptul de a va adresa instantelor de judecata
competente.
Exercitarea drepturilor mentionate mai sus poate fi facuta in orice moment.
In vederea exercitarii acestor drepturi, va rugam sa ne transmiteti o notificare scrisa, datata si
semnata sau in format electronic la urmatoarea adresa de e-mail marketing@tastecrafters.ro
Secțiunea 5. Mecanismul tombolei
Participantii vor afla de organizarea Tombolei in zilele de eveniment, in cadrul evenimentului Slow
Coffee Festival.
Înscrierea la Tombolă se face prin completarea unui talon, cu nume, prenume, datele de contact, acord
de prelucrare a datelor. Tragerea la sorți se va desfasura prin extragerea unui talon, procedura ce va fi

filmata si fotografiata, iar castigatorul va fi anuntat telefonic sau printr-un mesaj scris de catre
organizatori.
Secțiunea 6. Premiul tombolei
1. Ceasca de ceramica cu farurie x 2 buc.
Valoarea bruta a premiului este 170 lei.
Câștigătorul premiului oferit în cadrul acestei campanii promoționale nu are posibilitatea de a primi
contravaloarea în bani a premiului sau schimbarea acestuia cu alte bunuri.
Secțiunea 7. Desemnarea câștigătorului
Vor fi desemnati 2 castigatori. Acesta vor fi trasi la sorți prin in cadrul evenimentului (30 sept-1oct 2023)
și va fi anunțat telefonic sau printr-un mesaj scris cel mai târziu pe data de 02.09.2023.
Pentru a fi validat acesta trebuie să răspundă la toate cerințele tombolei.
Secțiunea 8. Notificarea și predarea premiului
Câștigătorului tombolei i se va aduce la cunoștință rezultatul până la data de 02.09.2023, după
tragerea la sorți, astfel: va fi contactat prin intermediul datelor de contact completate în formularul
de abonare. Prin participarea la tombola, participanţii sunt de acord ca, în cazul în care vor câştiga
premiul concursului, identitatea câştigătorului şi câştigurile acordate să fie făcute publice şi/sau
folosite în scopuri publicitare, fără alte obligaţii sau plăţi din partea Organizatorului.
În cazul în care câștigătorul nu trimite în 72 de ore informațiile solicitate de Organizator sau dacă a
furnizat date de contact eronate/incomplete, premiul se va acorda altui participant, ales de Comisia
prestabilită prin același mecanism. Premiul va fi inmanat in cadrul evenimentului sau trimis dupa data de
02.09.2023, prin curier sau prin ridicare personala.
Secțiunea 9. Încetarea tombolei
Prezenta Tombolă va înceta de drept la data de 01.09.2023, ora 18:00, și poate înceta înainte de termen
numai în cazul producerii unui eveniment de forță majoră , de natură a face imposibilă derularea.
Secțiunea 10. Regulamentul tombolei
Regulamentul este disponibil în mod gratuit pe dropshot.coffee. Prin participarea la această tombolă,
participanții sunt de acord să se conformeze acestui Regulament.
Secțiunea 11. Litigii
În cazul unor litigii apărute între Organizator și participanții la tombolă, acestea vor fi soluționate pe
cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu
vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor române competente.
Încheiat și semnat astăzi, 27 septembrie 2023
FIRST DROP COFFEE ROASTERS SRL
Larisa Barbu
Administrator